ABAC Study Abroad Center เป็นศูนย์สอบและศูนย์รับสมัครสอบ IELTS อย่างเป็นทางการแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สถานที่สอบ ตึก SCIT มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ สามารถยื่นใบสมัคร หรือสอบถาม วันและเวลาสอบได้ที่ศูนย์

 

IELTS - International English Language Testing System

IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในหลายๆ ประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น

การสอบ IELTS ประกอบด้วยการทดสอบ 4 ทักษะ คือ

1.            การฟัง (Listening)

2.            การอ่าน (Reading)

3.            การเขียน (Writing)

4.            การพูด (Speaking)

IELTS แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

การสอบแบบ Academic เป็นการสอบสำหรับผู้ที่วางแผนจะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เพื่อยื่นสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย

การสอบแบบ General Training เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเพื่อตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

เอกสารสำหรับใช้ในการสมัครสอบ

1.            สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

2.            ใบสมัคร (กรอกได้ที่ศูนย์ฯ)

3.            หลักฐานการโอนเงินค่าสอบ

ผลคะแนน

 

ผลสอบ IELTS จะออกมาเป็นระดับคะแนนดังตาราง

 

The IELTS Band Score Scale

9

Expert User

8

Very good user

7

Good user

6

Competent user

5

Modest user

4

Limited user

3

Extremely limited user

2

Intermittent user

1

Non user

0

Did not attempt the test

ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ และสามารถสอบได้ตลอดตามที่ต้องการ

CHECK IELTS TEST DATES 

 

 

AUIELT – Assumption University International English Language Testing

เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่า IELTS ซึ่งผลสอบของ AUIELT เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศอังกฤษ

-       University of Brighton, Brighton

-       University of the West of England (UWE, Bristol)

-       De Montfort University, Leicester

-       University of Northampton, Northampton

 การสอบ AUIELT จะมีการจัดสอบขึ้นเดือนละครั้ง สถานที่สอบคือ ABAC City Campus ที่ชั้น 14 Zen World

CHECK AUIELTS TEST DATES

Go to top